Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: starszego referenta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nisku Oferta pracy nr 1/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Karta informacyjna dokumentu

Znak, nr:
ŚDS.110.1.2023
Nazwa:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: starszego referenta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nisku
z dnia:
16 sierpnia 2023 r.
Organ stanowiący:
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku
Przechowuje:
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku
Tekst - treść:

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: starszego referenta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nisku w wymiarze 1/2 etatu

 1. Nazwa i adres jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku, ul. Sandomierska 8,
  37-400 Nisko.
 2. Stanowisko: starszy referent.
 3. Wymagania związane ze stanowiskiem:

1) Niezbędne:
a) spełnianie warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt. 1-2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2022 poz. 530).

2) Dodatkowe:
a) umiejętność pracy w zespole,
b) samodzielność,
c) rzetelność,
d) odpowiedzialność.

 1. Wykształcenie:

1) Niezbędne – minimalne wykształcenie określone rozporządzeniem rady ministrów z dnia 22 maja 2023 roku (Dz.U. 2023 poz. 1102);
2) Preferowane – wyższe;

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Obsługa w zakresie biurowym, kancelaryjnym;
 • Przyjmowanie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej oraz prowadzenie dziennika podawczego;
 • Redagowanie pism urzędowych, przygotowywanie i formatowanie dokumentów;
 • Prowadzenie toku sprawy;
 • Segregacja, ewidencjonowanie i tworzenie zbiorów dokumentacji w tym archiwalnej według normatywów kancelaryjnych;
 • Udostępnianie dokumentów klientom wewnętrznym, zewnętrznym oraz jednostkom administracji publicznej;
 • Ewidencja czasu pracy i zatrudnienia – obsługa kadr;
 • Bieżąca współpraca z Urzędem Gminy i Miasta Nisko, Urzędem Wojewódzkim oraz innymi jednostkami organizacyjnymi;
 • Kontrola i analizowanie stanu zapasów;
 • Sporządzanie raportów;
 • Prowadzenie terminarza spraw;
 • Wsparcie przy koordynacji kontaktów;
 • Wsparcie przy realizacji projektów.
 1. Warunki pracy na stanowisku – stanowisko pracy usytuowane w budynku na parterze, pozbawione barier architektonicznych.
 2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 3. Wymagane dokumenty:
 • Curriculum vitae;
 • List motywacyjny;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych związana z realizacją procesu rekrutacji – wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko starszego referenta przez Administratora Danych Osobowych, tj. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku, ul. Sandomierska 8, 37-400 Nisko”. Ponadto, jeżeli kandydat zamierza pozostawić dokumenty aplikacyjne do przyszłych procesów rekrutacyjnych powinien opatrzyć ww. dokumenty także następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych, tj. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku, ul. Sandomierska 8, 37-400 Nisko;
 • Dokumenty potwierdzające wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły, dyplomy);
 • Dokumenty potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2022 poz. 530);
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu;
 • Kwestionariusz osobowy zawarty w ogłoszeniu.
 1. Termin i doręczenie aplikacji:
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy doręczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku, ul. Sandomierska 8, 37-400 Nisko, z dopiskiem: „Oferta pracy nr 1/2023 – nabór na wolne stanowisko urzędnicze starszego referenta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nisku”;
 • Termin składania ofert: 28 sierpnia 2023 r., do godz. 12.00;
 • Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu dokumentów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku;
 • Aplikacje, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia.
 1. Rozmowa kwalifikacyjna na w/w stanowisko odbędzie się 29 sierpnia 2023 r. od godz. 13:30 w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku, ul. Sandomierska 8, 37-400 Nisko. Składać się będzie z krótkiej części dotyczącej doświadczenia zawodowego oraz testu kompetencji. W przypadku aplikacji większej ilości osób spełniających kryteria formalne o dokładnej godzinie spotkania każdy z kandydatów zostanie powiadomiony telefonicznie. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 15 823 50 63.
 2. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, informacje o wynikach naboru zawierające imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania zostaną upublicznione na stronie podmiotowej BIP Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku.
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 4. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych w terminie miesiąca po rozstrzygnięciu naboru. Oferty nieodebrane będą przechowywane przez okres 3 lat. Niezgłoszenie roszczeń w określonym terminie po odmowie zatrudnienia będzie miało skutek usunięcia tych danych (stanowisko WSA w Warszawie wyrok z dnia 4 października 2022 r., sygn. akt II SA/Wa 542/22).
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Oświadczenie kandydata docx 14.64 KB Rafał Marchut
Klauzule informacyjne RODO doc 37.00 KB Rafał Marchut
Kwestionariusz osobowy docx 15.27 KB Rafał Marchut
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 16 sierpień 2023 10:49 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. środa, 16 sierpień 2023 12:07 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. środa, 16 sierpień 2023 12:11 Rafał Marchut