Instytucje publiczne działają na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uchwalona przez Sejm, regulująca kwestie prawne związane z pomocą społeczną. Ustawa określa: zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania, organizację pomocy społecznej. (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2268)

Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i pobierz Ustawę o pomocy społecznej.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy określa sposób funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, tryb kierowania i przyjmowania do domów, kwalifikacje osób świadczących usługi, standardy usług świadczonych przez domy oraz termin ich dostosowania do wymaganych standardów (Dz.U. 2020 poz. 249).

Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i pobierz rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego z zakresu prawa medycznego podpisana przez prezydenta Lecha Wałęsę w 1994 roku. Zawiera przepisy o postępowaniu wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz środkach ochrony jej praw i godności (Dz.U. 2022 poz. 2123).

Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i pobierz Ustawę o ochronie zdrowia psychicznego.

Wcześniej: ustawa o samorządzie terytorialnym. Ustawa szczegółowo określa zadania i kompetencje gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Najogólniej – to mieszkańcy na określonym terenie tworzą gminę. Do jej zakresu działania należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Szczegółowo także opisuje właściwości oraz prawa i obowiązki organów gminy, rady oraz wójta – burmistrza, prezydenta (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40).

Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i pobierz Ustawę o samorządzie gminnym.

Opisuje organizację sektora finansów publicznych. Obecnie nastąpiła reorganizacja finansów publicznych, m.in. likwidacja zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych. Nowością jest też wprowadzenie instytucji budżetu zadaniowego. Dz.U. 2022 poz. 1634 tekst jednolity z późn. zm.

Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i pobierz Ustawę o finansach publicznych.

Ustawa stanowiąca podstawę prawną rachunkowości. Zwyczajowo nazywana „polskim prawem bilansowym”. Określa zasady rachunkowości oraz tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów. Reguluje także zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. (Dz.U. 2023 poz. 120 tekst jednolity z późn. zm).

Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i pobierz Ustawę o rachunkowości.