Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej są określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 902).

I. Wykaz informacji publicznych dostępnych w centralnym repozytorium w celu ponownego wykorzystywania

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku nie jest zobowiązane do publikowania informacji publicznej w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, stąd też w Biuletynie Informacji Publicznej nie podaje się wykazu informacji publicznych dostępnych w centralnym repozytorium w celu ponownego wykorzystywania.

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

 1. Podmioty pozyskujące informację publiczną od Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku w celu ponownego wykorzystywania zobowiązane są do:
  • zamieszczenia informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
  • dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
  • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
  • wykorzystania informacji publicznej w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało Środowiskowemu Domu Samopomocy w Nisku.
 2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, jaka została zamieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku lub została udostępniona na wniosek.
 3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Środowiskowemu Domu Samopomocy w Nisku.
 4. W przypadku, gdy informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej albo gdy wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone, Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku wskazuje ewentualne warunki udostępnienia informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania i przekazuje je wnioskodawcy w formie oferty.

III. Informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.

Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:

 • Stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji, liczona proporcjonalnie do ilości czasu przeznaczonego na realizację sprawy, związanej z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji publicznej;
 • Materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej;
 • Należności związane z dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

IV. Informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
 2. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2000), z tym że:
  • odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
  • uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Środowiskowy Dom Samopomocy uzyskał daną informację.
 3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. 2023 poz. 259), z tym że:
  • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
  • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 marzec 2023 13:52 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 marzec 2023 13:54 Rafał Marchut