Strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku. Organizacja wewnętrzna wynika z podziału zadań, zakresu działania komórek organizacyjnych oraz indywidualnych zakresów czynności pracowników.


Osoby sprawujące funkcje

1. Nadzór i kontrolę nad bieżącą działalnością w ŚDS sprawują:

 • Dyrektor - w pełnym zakresie
 • Główny Księgowy - w sprawach gospodarki finansowej

2. Dyrektor ŚDS zatrudnia, odpowiednio do potrzeb:

 • psychologa,
 • terapeutów,
 • instruktorów terapii zajęciowej,
 • pielęgniarkę,
 • psychiatrę,
 • opiekunów,
 • innych specjalistów, według rodzaju i zakresu usług świadczonych w ŚDS

3. Osoby zatrudnione w ŚDS powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz wykazywać predyspozycje do pracy z osobami przewlekle psychicznie chorymi, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz spektrum autyzmu.

4. Pracownicy zobowiązani są do dbania o wysoką jakość świadczonych usług i ich skuteczność, przestrzegania obowiązujących procedur, zarządzeń i regulaminów dotyczących funkcjonowania ŚDS, prowadzenia dokumentacji. Wraz z dyrektorem tworzą zespół wspierająco-aktywizujący.

5. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników określają  zakresy czynności.


Kompetencje Dyrektora

Dyrektor organizuje działalność ŚDS i odpowiada za całokształt funkcjonowania jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

 1. Opracowanie Regulaminu Organizacyjnego, programów działalności oraz planów pracy na każdy rok i dla każdego typu domu
 2. Bezpośredni nadzór nad Domem oraz bieżące kontrolowanie wyznaczonych do realizacji zadań,
 3. Dobór kadry oraz realizacja polityki kadrowej (zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, opracowanie Regulaminu Wynagrodzeń),
 4. Określenie zakresu czynności pracowników,
 5. Doskonalenie kwalifikacji zatrudnionej kadry przez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, (przynajmniej co pół roku),
 6. Dbanie o wysoką jakość świadczonych usług: odpowiednie wyposażenie pomieszczeń  w meble i sprzęty niezbędne do prowadzonych w nich zajęć i treningów,
 7. Dbanie o przyjazną atmosferę, właściwy stosunek personelu do uczestników z poszanowaniem ich godności i prawa do samostanowienia,
 8. Dbanie o utrzymanie standardów,
 9. Promowanie ŚDS poprzez założenie strony internetowej i aktualizowanie jej
 10. Współpraca z  ze środowiskiem lokalnym, rodzinami uczestników, ośrodkami pomocy społecznej, poradniami zdrowia psychicznego, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami kultury,
 11. Nadzór nad: 
  a) prawidłową realizacją zadań Domu,
  b) prawidłowym zabezpieczeniem mienia,
  c) zachowaniem porządku i dyscypliny w miejscu pracy
 12. wydawanie zarządzeń wewnętrznych,
 13. Prowadzenie dokumentacji uczestników,
 14. Opracowanie sprawozdań z działalności ŚDS,
 15. Przyjmowanie skarg uczestników i interweniowanie.

 Dyrektora w czasie nieobecności zastępuje jego zastępca.


Kompetencje i zadania Głównego Księgowego

Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi ŚDS.

Do zadań głównego Księgowego należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw wchodzących w zakres finansowania działalności,
 2. Prowadzenie rachunków bankowych,
 3. Organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
 4. Sprawowanie kontroli wewnętrznej z zakresu rachunkowości i finansów,
 5. Kontrola formalna i rachunkowa dokumentów księgowych : faktur, rachunków, not,
 6. Opracowanie projektu budżetu, kontrola jego realizacji, aktualizacja oraz   monitorowanie  postępu finansowego planów budżetowych,
 7. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 8. Bieżąca analiza dochodów i dotacji,

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.