Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku jest domem typu A, B, C – dla osób przewlekle psychicznie chorych, z niepełnosprawnością intelektualną i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, a także dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz spektrum autyzmu.
Celem nadrzędnym Środowiskowego Domu Samopomocy jest zapobieganie izolacji, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia, podniesienie poziomu za­radności życiowej, sprawności psychofizycznej, organizacji czasu wolnego, wsparcie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego. Treningi w ŚDS prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników.
Oferujemy:

 • pomoc terapeutyczną,
 • poradnictwo psychologiczne i psychiatryczne,
 • możliwość nabycia nowych umiejętności,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
 • tworzenie satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi,
 • rozwój samodzielności i autonomii,
 • szansę na ciekawe spędzenie czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań.

Dom zapewnia uczestnikom niezbędną opiekę podczas pobytu oraz umożliwia spożywanie dwóch bezpłatnych posiłków (śniadanie i obiad).


 Jak zostać uczestnikiem naszego Domu

Osoby zainteresowane uczestnictwem w naszych zajęciach zapraszamy do kontaktu. Dowiecie się Państwo, na czym polega wsparcie i aktywizacja w naszej placówce, jakie obowiązują zasady i regulamin. Można skorzystać tutaj  zawsze z porad i pomocy pracownika socjalnego oraz ze strony psychologa i lekarza psychiatry. Aby zostać uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku należy:

 1. Skontaktować się z Dyrektorem Domu lub pracownikami, którzy udzielą niezbędnych informacji.
 2. Złożyć wniosek o skierowanie do ŚDS w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także  orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
 3. Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów pracownik socjalny OPS sporządza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej.
 4. Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 5. W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu, decyzję wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż trzy miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego a także okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.
 6. Po dokonaniu oceny możliwości oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania osobę kieruje się do ŚDS na czas określony, uzgodniony z dyrektorem Domu.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zaświadczenie od lekarza psychiatry doc 26.50 KB Rafał Marchut
Zaświadczenie od lekarza neurologa doc 26.50 KB Rafał Marchut
Zaświadczenie od lekarza rodzinnego doc 27.50 KB Rafał Marchut
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 18 październik 2021 11:04 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 październik 2021 11:30 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 18 październik 2021 11:33 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 październik 2021 11:33 Rafał Marchut
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 październik 2021 11:40 Rafał Marchut