Oferta programowa

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku jest domem typu A, B, C – dla osób przewlekle psychicznie chorych, z niepełnosprawnością intelektualną i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, a także dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz spektrum autyzmu.
Celem nadrzędnym Środowiskowego Domu Samopomocy jest zapobieganie izolacji, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia, podniesienie poziomu za­radności życiowej, sprawności psychofizycznej, organizacji czasu wolnego, wsparcie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego. Treningi w ŚDS prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników.
Oferujemy:

  • pomoc terapeutyczną,
  • poradnictwo psychologiczne i psychiatryczne,
  • możliwość nabycia nowych umiejętności,
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
  • tworzenie satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi,
  • rozwój samodzielności i autonomii,
  • szansę na ciekawe spędzenie czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań.

Dom zapewnia uczestnikom niezbędną opiekę podczas pobytu oraz umożliwia spożywanie dwóch bezpłatnych posiłków (śniadanie i obiad).