Biuletyn Informacji Publicznej

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o Środowiskowym Domu Samopomocy w Nisku: o statusie prawnym, danych teleadresowych,  oraz danych ułatwiających bezpośredni kontakt.

COM_CONTENT_READ_MOREŚrodowiskowy Dom Samopomocy w Nisku

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawy prawne

Instytucje publiczne działają na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku.

COM_CONTENT_READ_MOREAkty normatywne

W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustanawianych przez władze lokalne przepisach prawnych, jakim podlega działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku.

COM_CONTENT_READ_MOREPrawo lokalne

Na tej stronie zamieszczamy przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Środowiskowego Domu Samopomocy.

COM_CONTENT_READ_MOREPrzepisy wewnętrzne

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej, zadaniach działów i komórek organizacyjnych Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku.

COM_CONTENT_READ_MOREStruktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o zadaniach i kompetencjach organów władzy - Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje

W tej części Biuletynu udostępniane są informacje o działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku - źródła programów i planów działania, strategie, programy, plany, projekty oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

COM_CONTENT_READ_MOREDziałalność

W tym dziale znajdują się informacje o zamierzeniach Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych.

COM_CONTENT_READ_MOREPlany i programy

W tym dziale zamieszczamy sprawozdania z realizacji programów działania oraz raporty o stanie różnych sfer życia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku.

COM_CONTENT_READ_MORERaporty i sprawozdania

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku.

COM_CONTENT_READ_MOREGospodarka

W tym dziale znajdują się sprawozdania finansowe Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł publicznych.

COM_CONTENT_READ_MORESprawozdania finansowe

Majątek Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku służy wykonywaniu jego zadań publicznych. W tym dziale zestawiono informacje o majątku publicznym, którym dysponuje i zarządza Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku.

COM_CONTENT_READ_MOREMienie publiczne

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

COM_CONTENT_READ_MOREKontrole i audyty

W tym dziale BIP udostępniane są dane o prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nisku rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz zasadach udostępniania zawartych w nich danych.

COM_CONTENT_READ_MORERejestry akt i archiwa

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nisku. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

COM_CONTENT_READ_MOREZałatwianie spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 735). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdują się wyjątki z tych przepisów oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nisku.

COM_CONTENT_READ_MORETryb załatwiania spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP