Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku jest jednostką organizacyjną gminy, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

Przedmiot, zasady gospodarki finansowej i zasady działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku zostały określone w Statucie uchwalonym przez Radę Miasta (Załącznik do Uchwały Nr XV/122/11 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 28 września 2011 r.)

Przedmiot działania

Przedmiotem działalności ŚDS jest świadczenie usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych (typ A) i osób niepełnosprawnych intelektualnie (typ B) oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C) obejmującyh:

 • obniżenie napięcia emocjonalnego i poziomu lęku,
 • kształtowanie prawidłowych kontaktów interpersonalnych,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • kształtowanie zachowań prozdrowotnych,
 • podnoszenie jakości życia,
 • aktywizację społeczną i zawodową.

Zakres działania

 • pomoc osobom chorym psychicznie w adaptowaniu się do zmian wynikających z przewlekłej choroby,
 • prowadzenie działań wspierająco – aktywizujących zmierzających do nabycia umiejętności życiowych i społecznych zwiększających zakres samodzielnego funkcjonowania,
 • pobudzanie i rozwój aktywności osób chorych psychicznie, ich integrację ze środowiskiem i zapobieganie społecznej izolacji tych osób,
 • wsparcie w zakresie zapewnienia podopiecznym dostępu do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
 • współdziałanie z rodzinami, opiekunami, placówkami służby zdrowia, organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi, charytatywnymi, kościołem i związkami wyznaniowymi działającymi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.