Środowiskowym Domem Samopomocy w Nisku kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące właściwego funkcjonowania placówki i ponosi za nie odpowiedzialność.

Dyrektor kieruje i zarządza Środowiskowym Domem Samopomocy w Nisku oraz reprezentuje instytucję na zewnątrz. Decyzje wewnętrzne podejmuje w formie zarządzeń i poleceń służbowych.

Dyrektor Środowiskowym Domem Samopomocy w Nisku działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w ramach czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest odrębna zgoda. W ramach pełnomocnictwa Dyrektor może udzielić dalszych pełnomocnictw.

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nisku pracowników i wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku winni spełniać wymogi kwalifikacyjne przewidziane odrębnymi przepisami prawa.

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku regulują zarządzenia wewnętrzne Dyrektora: regulaminy, procedury i instrukcje.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.